emeryt

Świadczenie przedemerytalne przysługuje każdej osobie, która utraciła dotychczasową pracę z winy zakładu pracy. Może to być spowodowane bankructwem firmy oraz ogłoszeniem przez nią upadłości.
Tego typu świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Zatem ile wynosi świadczenie przedemerytalne oraz gdzie złożyć wniosek?

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Na przejście na świadczenie przedemerytalne decyduje się mnóstwo osób posiadających wymagany wiek, które to straciły pracę z winy zakładu pracy. Warto pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy
sami zrezygnujemy z pracy czy też zostaniemy z niej zwolnieni dyscyplinarnie, to wówczas nie przysługuje nam prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie przysługuje każdej osobie, która ukończyła do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat – w przypadku kobiet oraz 65 lat – w przypadku mężczyzn. Ponadto osoba taka musi posiadać odpowiedni staż pracy, który to dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje także kobietom w wieku 55, gdy ich okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą 30 lat oraz mężczyznom, którzy to ukończyli 60 lat i których to okresy składkowe i nieskładkowe 35 lat.

Każda osoba starająca się o zasiłek przedemerytalny musi wcześniej przez minimum 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych oraz być
zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Ponadto osoba starająca się o zasiłek przedemerytalny w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych bez uzasadnionej przyczyny nie może odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, pracy interwencyjnej czy roboty publicznej.

Jak starać się o świadczenie przedemerytalne?

W celu otrzymania świadczenia przedemerytalnego należy złożyć wniosek w terminie nieprzekraczającym trzydzieści dni od dnia wydania przez Powiatowy Urząd Pracy dokumentu, który to poświadcza 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje na wniosek zainteresowanej osoby. W tym celu należy wypełnić specjalny wniosek – ESP, który to można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w jego poszczególnych placówkach.

ile wynosi świadczenie przedemerytalne

O przyznaniu czy też odmowie świadczenia przedemerytalnego rozstrzyga zawsze Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który to wydaje w tym celu stosowną decyzję. Jeśli jest ona niekorzystna dla zainteresowanej osoby, to wówczas może ona odwołać się do sądu okręgowego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Do sądu może także odwołać się taka osoba, która to w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie przedemerytalne nie otrzymała żadnej decyzji.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie społeczne, które wypłacane jest na rzecz potrzebujących seniorów już kilkanaście lat. Rząd wprowadził w życie zasiłek przedemerytalny po to, aby udzielić wsparcia finansowego osobom, które to w krótkim czasie przez osiągnięciem wieku emerytalnego utraciły swoje dotychczasowe źródło utrzymania.
Świadczenie to jest wypłacane co miesiąc, a prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje od następnego dnia po dniu złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wymaganymi dokumentami.

Początkowo, na mocy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r, o świadczeniach przedemerytalnych wysokość tego świadczenia wynosiła 1040 złotych. Niemniej kwota tego zasiłku podlega okresowej waloryzacji.

skarbonka

Obecnie świadczenie przedemerytalne waloryzowane jest na zasadach i w terminach które to przewiduje obowiązująca w naszym kraju ustawa o emeryturach oraz rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z tym, świadczenie przedemerytalne, podobnie jak wszelkie inne świadczenia otrzymywane z ZUS takie jak: renta czy emerytura podlega corocznej aktualizacji w dniu 1 marca każdego roku. Zmiana wysokości świadczenia przedemerytalnego w ramach waloryzacji następuje zawsze z urzędu.

Z dniem 1 marca 2019 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1140,99 zł miesięcznie brutto. Kwota ta wypłacana jest uprawnionym świadczeniobiorcom co miesiąc, aż do uzyskania wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here